ВПЛИВ ВІЛОЗЕНУ НА ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ

Сучасний стиль життя вимагає від організму максимальної мобілізації функціональних резервів, без чого неможливе досягнення результату в трудовій, спортивній та інших видах діяльності людини [1; 2].

Фізичне навантаження, що викликає перевтому, особливо при використанні надмірних емоційних і тренувальних навантажень, насиченість та інтенсифікація графіка трудового процесу, як й інші можливі в цей період негативні впливи на організм, створюють своєрідні передпатологічні стани й сприяють виникненню патологічних змін в організмі спортсмена [1; 3].

Стійкість до емоційних та фізичних навантажень в умовах сучасного суспільства є однією з найбільш актуальних проблем фізіологічної науки сьогодення. Відсутність достатніх знань у цій галузі є

серйозною перешкодою на шляху рішення цілої низки інших не менш важливих проблем, насамперед, профілактики захворюваності, розробки новітніх оздоровчих технологій, інтенсифікації трудової діяльності та тренувального процесу й підвищення їхньої ефективності. Водночас організм людини являє собою систему, яка тісно пов’язана з зовнішнім середовищем і різко відокремлена від нього, що забезпечує постійність та лабільність внутрішнього середовища організму залежно від ендогенних та екзогенних чинників [2 – 4].

За сучасними уявленнями, імунний захист реалізується злагодженою та спільною роботою органів імунної системи – кісткового мозку, тимусу, селезінки, лімфатичних вузлів, різноманітних пулів, які

розташовані в них, та циркулюючих Т — і В-клітин, макрофагів та їхньої кооперації. Відомо, що інтенсивність імунної відповіді залежить від ступеня збудженості центральної нервової системи (ЦНС), що тим самим підтверджує вплив нервової системи на імунну.

Згідно з сучасними уявленнями про патогенез розвитку різних порушень, що виникають в окремих органах і тканинах організму під впливом тривалої м’язової діяльності, емоційного напруження, найбільш важливою його патогенетичною ланкою є зміна імунної системи, а саме вторинний імунодефіцит [1; 4].

Якщо помірні фізичні навантаження сприяють стимуляції і нормалізації імунної реактивності й зниженню захворюваності, то значні

навантаження, які перевищують фізіологічні можливості організму, нераціональна побудова тренувального, трудового процесу можуть

зумовити не тільки порушення імунітету, але й підвищення захворюваності [5].

Ступінь Т-лімфопенії залежить від тренованості – з підвищенням кваліфікаційної категорії вона збільшується. Відомо також, що найбільш виражена Т-лімфопенія має місце в змагальному періоді тренувального макроциклу.

Таким чином, метою нашого дослідження є вивчення імунологічних показників крові при фізичних навантаженнях в умовах активації клітинної ланки системного імунітету.

Дослідження було проведено на спортсменах різного рівня підготовки ігрових видів спорту в кількості 90 волонтерів (стать чоловіча), які були розподілені на три групи: 1 група – спортсмени (контроль) – 30 осіб; 2 група – плацебо (спортсмени, які приймали фізіологічний розчин) – 30 осіб; 3 група – експериментальна (спортсмени, які приймали вілозен) – 30 осіб. За допомогою групи плацебо ми доводимо відсутність навіювання та самонавіювання. Як імуностимулятор використовували вілозен – небілковий та негормональний препарат, який отримують шляхом гемолізу тимусу великої рогатої худоби. Використовують препарат, як краплі в ніс протягом 14 діб, зазначений препарат не має протипоказань і побічних ефектів. Вілозен викликає підвищення функціональної активності клітинної ланки імунної системи за рахунок Т-цитотоксичних / супресорів [3; 6]. У групі плацебо замість імуностимулятора використовували фізіологічний розчин згідно з інструкцією до вілозену.

Імунологічний статус оцінювався за станом неспецифічної ланки та Т — і В-систем. Вивчалися такі показники: кількість лейкоцитів у периферійній крові, лейкоцитарна формула в мазках крові, відносний та абсолютний вміст нейтрофілів, відносний та абсолютний вміст моноцитів, абсолютна кількість лімфоцитів у периферійній крові, абсолютна та відносна кількість Т-лімфоцитів усіх субпопуляцій та В-лімфоцитів за методикою моноклональних антитіл до специфічних рецепторів (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+), а також рівень концентрації імуноглобулінів класів IgA, IgM, IgG у сироватці крові [2; 7]. Отримані результати було оброблено статистично [8].

Дослідження проведене згідно з положеннями Конвенції Ради Європи «Про захист прав і гідності людини в аспекті біомедицини» (1997 р.), «Етичними принципами медичних наукових досліджень із залученням людських суб’єктів», прийнятими 52-ю Асамблеєю Всесвітньої Медичної Асоціації (2000 р.), принципами Гельсінської декларації (1964 р.) і з дотриманням діючих нормативних вимог.

У процесі дослідження встановлено, що вживання фізіологічного розчину, як краплі в ніс, протягом 14 діб в групі плацебо, не викликало

жодних змін у біохімічних, клінічних та імунологічних показниках крові

(див. табл. 1).

Використання вілозену в спортсменів позитивно впливає на абсолютну та відносну кількість ІКК, що призводить до зростання абсолютної та відносної кількості загального пулу лімфоцитів за рахунок CD3+-лімфоцитів; зростання абсолютної кількості імунорегуляторних Т-лімфоцитів, а саме зростає абсолютна кількість Т-хелперів / індукторів на 37,5 %, цитотоксичних Т-супресорів на 56,52 %. Основні показники клітинної ланки системного імунітету під впливом вілозену покращуються. У гуморальній ланці системного імунітету спостерігалося підвищення абсолютної кількості CD19+-лімфоцитів та зростання концентрації IgG. Дані, що були отримані, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Абсолютні й відносні показники функції системи імунітету людей, що займаються спортом

Показники

Спортсмени

(n = 30) M ± m

Використаний засіб

Р

0,9 % NaCl

(n = 30) M ± m

вілозен

(n = 30) M ± m

Лейкоцити, Г/л

6,10 ± 0,18

6,45 ± 0,07

6,40 ± 0,08

> 0,05

Нейтрофіли, Г/л

3,78 ± 0,14

3,75 ± 0,03

3,83 ± 0,08

> 0,05

Лімфоцити, Г/л

2,00 ± 0,04

2,10 ± 0,04

2,20 ± 0,02

< 0,05

Моноцити, Г/л

0,29 ± 0,01

0,28 ± 0,01

0,34 ± 0,03

> 0,05

CD3+-лімфоцити, Г/л

1,00 ± 0,03

0,87 ± 0,02

1,30 ± 0,01

< 0,001

CD4+-лімфоцити, Г/л

0,40 ± 0,14

0,56 ± 0,05

0,55 ± 0,05

> 0,05

CD8+-лімфоцити, Г/л

0,23 ± 0,05

0,24 ± 0,06

0,36 ± 0,03

< 0,05

Природні кілери, Г/л

0,39 ± 0,18

0,39 ± 0,07

0,36 ± 0,08

0,56 ± 0,05

0,55 ± 0,05

> 0,05

CD8+-лімфоцити, Г/л

0,23 ± 0,05

0,24 ± 0,06

0,36 ± 0,03

< 0,05

Природні кілери, Г/л

0,39 ± 0,18

0,39 ± 0,07

0,36 ± 0,08

> 0,05

CD19+-лімфоцити, Г/л

0,37 ± 0,05

0,37 ± 0,05

0,44 ± 0,06

< 0,001

IgM, г/л

1,26 ± 0,04

1,26 ± 0,04

0,89 ± 0,20

> 0,05

IgG, г/л

15,00 ± 0,30

15,00 ± 0,30

15,77 ± 0,30

> 0,05

IgA, г/л

1,95 ± 0,10

1,95 ± 010

1,65 ± 0,20

> 0,05

Примітка: Р розраховано відносно показників осіб, які приймали 0,9 % NaCl

Стосовно неспецифічної ланки імунологічної системи, вілозен не викликав жодних достовірних змін.

Використання вілозену протягом 14 діб в осіб, які займаються спортом, призводить до підвищення абсолютної кількості CD19+-лімфоцитів та зростання концентрації IgG; покращуються показники неспецифічного антиінфекційного захисту за рахунок збільшення абсолютної кількості нейтрофілів і моноцитів та відносної кількості моноцитів. Унаслідок використання вілозену також спостерігається нормалізація абсолютної кількості лейкоцитів, нейтрофілів, природних кілерів та індексу неспецифічної резистентності, підвищується абсолютна й відносна кількість загальногоконцентрації IgG, збільшення абсолютної кількості нейтрофілів та моноцитів, а також до нормалізації абсолютної кількості лейкоцитів, природних кілерів та індексу неспецифічної резистентності; підвищується абсолютна й відносна кількість загального пулу Т-лімфоцитів, абсолютна кількість усіх субпопуляцій Т-лімфоцитів.

Ключові слова: вілозен, фізичні навантаження, імуностимуляція.

Гужва Е. И. Влияние вилозена на показатели иммунной системы организма спортсменов

Использование вилозена в течение 14 суток у лиц, которые занимаются спортом, приводит к повышению абсолютного количества

количества нейтрофилов и моноцитов, а также к нормализации абсолютного количества лейкоцитов, естественных киллеров и индекса неспецифической резистентности; повышается абсолютное и относительное количество общего пула Т-лимфоцитов, абсолютное количество всех субпопуляций Т-лимфоцитов.

Ключевые слова: вилозен, физические нагрузки, иммуностимуляция.

Guzhva O. I. The Influence of Vilozen on Characteristics of the

Immune System of Athletes

The use of vilozen during a 14 days period by athletes leads to the

increase of absolute amount of Cd19+-lymphocytes and increase in concentration of IgG. It also increases total amount of neutrophyls and monocytes, and normalizes the total amount of leucocytes, natural killers and index of nonspecific resistance. It leads to the increase of both total and relative amount of a general pool of T-cells as well as total amount of all subpopulations of T-cell.

Key words: vilozen, physical exercise, immunopotentiation.

Стаття надійшла до редакції 30.01.2013 р. Прийнято до друку 29.03.2013 р. Рецензент – д. б. н., проф. І. О. Іванюра.

Материал взят из: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. № 6 (265)