ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПОШУК БІОАНТАГОНІСТІВ ЕМБРІОТОКСИЧНОЇ ДІЇ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ

Проблема дефіциту мікроелементів сьогодні надзвичайно актуальна в усіх країнах світу та, за визначенням ВООЗ, є головною кризою в харчуванні населення Землі у XX столітті [1]. І якщо при гіпомікроелементозах, зумовлених дефіцитом есенціальних мікроелементів, виникають хвороби недостатності, то при різноманітних формах контакту організмів з токсичними мікроелементами виникає синдром інтоксикацій – токсикопатій. Мікроелементний дефіцит ніколи не буває ізольованим, а завжди характеризується мікроелементним дисбалансом і проявляється порушенням різних видів обміну з відповідними морфологічними проявами 2 – 4.

Дослідження впливу порушень балансу макро — і мікроелементів, виявляють виключно важливу роль мікроелементів у здоров’ї людини. Загальновідомо, що мікроелементи створюють в організмі необхідні умови для нормального перебігу процесів обміну речовин і підтримання гомеостазу. Порушення нормального кількісного складу мікроелементів, особливо гіпомікроелементози, призводять до розладу роботи ендокринної, сечостатевої систем, впливають на хід ембріогенезу. Деякі мікроелементи є загальновідомими токсикантами промислово розвинених зон України, і їхнє дослідження має велике медичне значення [5 – 8].

Одним з видатних відкриттів людства кінця минулого століття є

вивчення властивостей природних і синтетичних нанорозмірних

матеріалів. Справжній бум у царині нанонауки та нанометалів, що почався близько 30 років тому, зумовив необхідність у дослідженнях нанометалів, які мають своєрідні, часто несподівані, техногенні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, токсикологічні властивості, відмінні від частинок макророзмірів. Теоретичні узагальнення, які стосуються вивчення різноманітних властивостей нанометалів, мають важливе науково-практичне значення для біології, медицини, сільського господарства [9 – 11].

Розглядаючи токсичну дію довкілля, часто вживають термін

«токсичні елементи» або «токсичні сполуки». Однак токсична дія того або іншого елемента істотним чином залежить від його поширеності в довкіллі, у тому числі й від того, чи є токсична сполука природною або утворилася в результаті промислової діяльності людини. Кожен орган або тканина живого організму нормально функціонує лише для деякого інтервалу припустимих значень концентрацій будь-якого з’єднання. Відхилення змісту цьороф. С. М. Федченко.

Материал взят из: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологічні науки. № 19 (278)